กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.98 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.82 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.89 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.47 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๑-๒๕๕๗   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB