คณะผู้บริหาร

นายธงชัย หมื่นสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเรืองณวิน มีดินดำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0868569536
อีเมล์ : rungruang.2519@gmail.com

นายทิวา เถื่อนนาดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภิรมย์ มาตย์คำมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอภัยศรี วาทโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมงคล สีทะนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ