พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  ( MISSION )

1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
มีจิตอาสาและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครู ให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. ส่งเสริม การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้
เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (GOAL)

1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถเติมตามศักยภาพ  มีจิตอาสาและทักษะอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
4.  มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีการบริหารจัดการตามระบบคุณภาพและภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ      
          
กลยุทธ์
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
3.การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ