วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ ( Vision)
                ภายในปี 2567 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีจิตอาสา  เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ.       : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
 
          ความหมายคนที่มีปัญญา  เป็นคนที่มีสติ รอบคอบ   รู้ดี  รู้ชั่ว  รู้ถูก  รู้ผิด  รู้ปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญา   ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
 

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี   ประพฤติดี          สมานสามัคคีเป็นศรีแก่สถาบัน
อัตลักษณ์
จิตอาสา
 
เอกลักษณ์
ธรรมชาติร่มรื่น