กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสนิท หลักธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวนิดา คันธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอภัยศรี วาทโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวรรณา ภูกองไชย
ครูชำนาญการพิเศษ