กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายถวิล ปลายขอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรีญารัศมิ์ ไชยหงษ์สกุล
พนักงานราชการ