ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
 
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4   พฤศจิกายน  2524  ตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่
บ้านโนนเมืองเลขที่ 124 หมู่ 5  ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140
มีเนื้อที่ทั้งหมด  64  ไร่  ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย    17   กิโลเมตร  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2525     โดยมีนักเรียน ม.1  จำนวน  4 ห้องเรียน  มีนักเรียน   160  คน  เปิดสอน  2  แผนการเรียน
คือแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  จำนวน   2  ห้องเรียน  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ- คณิตศาสตร์ - เกษตรกรรม  จำนวน   2  ห้องเรียน  มีครู-อาจารย์  จำนวน  6   คน  ปัจจุบันมีนักเรียน 256  คน ครู 15 คน 
แผนการเรียน  ม. ต้น จัดการศึกษาภาคบังคับ ม. ปลาย จัดแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ สายอาชีพ

ข้อมูลทั่วไป

 
ชื่อโรงเรียน                โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน               10440303     username: obec 410590   password :4A8E5B
ชื่อย่อ                      ขพ.ส.
ที่ตั้ง                        124 หมู่ 5  บ้านโนนเมือง  ถนนสายบ้านเขื่อน – กู่ทองตำบลยางท่าแจ้ง
                                อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามรหัสไปรษณีย์  44140
โทรศัพท์          โทร : 0-4376-4024  Fax: 0-4376-4046
สังกัด                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม
                             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบโรงเรียน             สหศึกษา
ประเภทโรงเรียน           มัธยมศึกษา
การคมนาคม               สะดวก
แผนชั้นเรียน               2-2-2 / 1-1-1   รวม  9  ห้อง
ชื่อผู้บริหาร                                    นายธงชัย  หมื่นสา             ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                                                  นายเรืองณวิน มีดินดำ         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป            นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อย   ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                นายภิรมย์ มาตย์คำมี         ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อหัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ             นางอภัยศรี  วาทโยธา        ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อหัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร                 นายทิวา  เถื่อนนาดี            ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  15  คน         ชาย   8   คน        หญิง   7   คน
จำนวนครูวิกฤต                                       -  คน
จำนวนครูธุรการ                                        1  คน
จำนวนครูอัตราจ้างชั่วคราว                            3  คน
จำนวน ลูกจ้างชั่วคราว                                 2  คน
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          นายมงคุณ กันยาสุด
ผู้นำชุมชน                 กำนันตำบลเขื่อน          นายมนตรี  พลบำรุง
                             กำนันตำบลยางท่าแจ้ง    นายอุเทน ดรบัณฑิต
ลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
                โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์   ตั้งอยู่ในเขตตำบลยางท่าแจ้ง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
 มีพื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่ 3  ตำบล  และมีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน 6 โรงเรียน
 ได้แก่
 
ตำบล ชื่อโรงเรียน
1.  ยางท่าแจ้ง 1.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
2.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์
3.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
2.  ตำบลเขื่อน 1.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
2.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ โนนตุ่น
3  ตำบลยางน้อย 1.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ
 
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ตำบลยางท่าแจ้ง
ตำบลยางท่าแจ้งแยกออกจากตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2533    มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 10 หมู่บ้าน  มีนายมนตรี  พลบำรุง เป็นกำนันคนปัจจุบัน   เดิมตำบลนี้มีต้นยางมาก        และตำบลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีจึงตั้งชื่อตำบลนี้ว่าตำบลยางท่าแจ้ง
สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มลาดเอียงลงไปทางทิศใต้ติดแม่น้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  พื้นที่ส่วนมากเป็นที่นาในเขตชลประทาน  มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้ำ ทำการเกษตร ปศุสัตว์ได้ดี
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนประชากรในเขต อบต. ยางท่าแจ้ง จำนวน 4,896  คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,011 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงวัวสุกร
อาชีพค้าขายของเร่ในต่างจังหวัด  เช่นขายรองเท้า ขายของใช้เงินผ่อน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
ที่ทำการ อบต.ยางท่าแจ้ง
1) โรงเรียนบ้านยางท่าแจ้ง
2) โรงเรียนบ้านโนนเมือง
3) โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
4) วัดสว่างนิคมบ้านโนนเมือง
5) วัดสว่างอารมณ์บ้านสว่าง
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง,บ้านยางท่าแจ้ง
7) วัดบ้านยางท่าแจ้ง