กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ ขันถม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจักรภพ คุณพระเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0956643854
อีเมล์ : jakkaphopkunpranet@gmail.com