กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ ขันถม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจักรภพ คุณพระเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0956643854
อีเมล์ : jakkaphopkunpranet@gmail.com